Czy staż z urzędu pracy wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego?

„Jeżeli pracownik złożył zaświadczenie z urzędu pracy o odbyciu stażu, to pracodawca powinien uwzględnić okres wskazany w zaświadczeniu przy ustalaniu wymiaru urlopu oraz wysokości dodatku stażowego” – wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska, ekspert w LEX Kadry.

Jaki jest więc wymiar urlopu wypoczynkowego?

Według art. 154 par. 1 Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

– 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

– 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jak dowiadujemy się ze strony Prawo.pl do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia (bez względu na rodzaj umowy o pracę i ewentualne przerwy w zatrudnieniu), ukończone okresy nauki (pracownikowi, który ukończył szkołę wyższą wlicza się do stażu urlopowego 8 lat) oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów wlicza się do okresu wymaganego do nabycia uprawnień pracowniczych. Takim okresem jest m.in. okres pobierania zasiłku oraz stypendium przysługującego osobie bezrobotnej odbywającej staż lub przygotowanie zawodowe na podstawie skierowania z urzędu pracy – art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeżeli więc pracownik, jako osoba bezrobotna, odbywał staż na podstawie skierowania z urzędu pracy i w okresie stażu otrzymywał stypendium wypłacane przez starostę, to okres stażu należy wliczyć do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W stażu urlopowym należy więc uwzględnić 8 lat z tytułu ukończenia studiów, staż z urzędu pracy (5 miesięcy) oraz okres zatrudnienia od 1.11.2018 r. Oznacza to, że prawo do 26 dni urlopu pracownik nabył w 2020 r.

Zgodnie z art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy (a w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia – do 12 miesięcy). Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, wypłacane przez starostę.

Powiązane artykuły