Czym jest pozorna umowa o pracę?

UMOWA

Jak dobrze wiadomo, umowa o pracę opiera się na wzajemnych zobowiązaniach między pracodawcą, a pracownikiem. Każda ze stron zobowiązuje się w ten sposób do wykonywania pewnych obowiązków na rzecz drugiej z nich. Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi w terminie i na zasadach określonych w umowie, natomiast pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy w ściśle określony sposób:

-na rzecz pracodawcy,
-pod kierownictwem pracodawcy,
-w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
-w określonym przez pracodawcę czasie.

UMOWA

Powyższe wymogi muszą zostać spełnione łącznie.

Gdy strony zawierają mowę o pracę, ale nie mają na celu jej wykonywania, a jedynie objęcie pracownika ubezpieczeniami społecznymi, taka umowa uznawana jest za umowę pozorną. Z pozornością mamy do czynienia w przypadku, gdy:
-osoba składająca oświadczenie woli nie chce wywołać skutków prawnych z niego płynących,
-druga strona wie o tym zamiarze oraz zgodzi się na to.

Umowy pozorne często zawierane są między osobami bliskimi – należy jednak pamiętać, że samo zatrudnienie przez osobę bliską nie stanowi o uznaniu takiej umowy za umowę pozorną.

Konsekwencją zawarcia umowy pozornej jest przede wszystkim obowiązek zwrotu przez fikcyjnego pracownika całości pobranych świadczeń wraz z odsetkami. Z kolei na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania korekty raportów wypłaty świadczeń, raportów świadczeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych. Jeżeli zawarcie umowy pozornej miało na celu osiągniecie przez pracodawcę korzyści majątkowej, pracodawcy grozi nawet kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Powiązane artykuły