Formy wsparcia, z których można skorzystać w urzędzie pracy

formy wsparcia w pup

Formy wsparcia, z których można skorzystać w urzędzie pracy

Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) państwo wprowadziło różne formy wsparcia, z których mogą skorzystać osoby, które poszukują pracy, jak i osoby, które poszukują pracowników. Do tych form wsparcia należą:

Pośrednictwo pracy

To jedna z podstawowych usług rynku pracy. Jest ona realizowana przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Mogą z niej skorzystać osoby poszukujące pracy (zarówno zarejestrowane w urzędzie, jak i niezarejestrowane) oraz pracodawcy.
Osoba poszukująca pracy może uzyskać informacje o ofertach pracy, czy o organizowanych giełdach i targach pracy.
Pracodawca może uzyskać pomoc w przygotowaniu oferty pracy, jej upowszechnieniu, czy doborze odpowiednich kandydatów. Ma on także możliwość zorganizowania giełdy pracy lub wzięcia udziału w targach pracy jako wystawca.

formy wsparcia w pup

Poradnictwo zawodowe

Jest ono realizowane przez powiatowe urzędu pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej, które działają w wojewódzkich urzędach pracy. Może być ono świadczone przez indywidualny kontakt pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy, a także w formie kontaktu telefonicznego lub internetowego. W ramach poradnictwa zawodowego mogą być także organizowane warsztaty grupowe. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać przede wszystkim osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Osoby niezarejestrowane oraz pracodawcy i ich pracownicy mogą również, ale w węższym zakresie. W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie zaplanowania kariery zawodowej, uzupełnienia kwalifikacji, wyboru lub zmiany zawodu.

Formy wspierające podnoszenie kwalifikacji

Są to: staże i bony stażowe, szkolenia i bony szkoleniowe, trójstronne umowy szkoleniowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, dofinansowanie studiów podyplomowych, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, pożyczka szkoleniowa.

Świadczenia pieniężne

Przyznawane są przez powiatowy urząd pracy i finansowane ze środków Funduszu Pracy. Są to: zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny oraz świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy. Dodatkowo urząd pracy wypłaca stypendium w trakcie podnoszenia kwalifikacji przez bezrobotnego.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jest to pomoc finansowa udzielana przez powiatowe urzędy pracy w związku z utworzeniem albo doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na nim skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy.

Powiązane artykuły